2 Global Account Directors

Mobile Industrial Robots , Odense

Mobile Industrial Robots

Mobile Industrial Robots er beliggende i Odense og er den globale markedsleder inden for mobile collaborative robotter. MiR udvikler og markedsfører branchens mest avancerede samarbejdende og sikre autonome mobile robotter, der hurtigt, nemt og omkostningseffektivt styrer intern logistik. MiR har et globalt distributionsnet i mere end 40 lande med regionale kontorer i New York, San Diego, Singapore, Barcelona, Frankfurt og Shanghai. Virksomheden beskæftiger pt. ca. 220 medarbejdere – hvilket er en fordobling inden for 12 måneder. Virksomheden er ejet af den amerikanske koncern Teradyne.

Læs mere på: www.mobile-industrial-robots.com

_____________________________________________________________________________________

Mobile Industrial Robots is located in Odense and is the global market leader within mobile collaborative robots. MiR develops and markets the industry's most advanced collaborative and secure autonomous mobile robots that quickly, easily and cost-effectively manage internal logistics. MiR has a global distribution network in more than 40 countries with regional offices in New York, San Diego, Singapore, Barcelona, ​​Frankfurt and Shanghai. The company currently employs. approximately 220 employees - which is a doubling within 12 months. The company is owned by the American Group Teradyne. For more information, please refer to: www.mobile-industrial-robots.com

2 Global Account Directors - Electronics & OEM

Markedsudvikling og salg af MiR-robotter til nogle af verdens største virksomheder

Kan du rådgive de største globale virksomheder om anvendelse af collaborative robotter til at håndtere og optimere deres interne logistik? Eller har du erfaring med at sælge dit produkt til OEM´s og samtidig enestående evner for at skabe relationer og salg i verdensklasse? Så får du nu en særdeles attraktiv mulighed for at blive en væsentlig deltager i en succesvirksomhed.

Du bliver frontløber for en hel industri og færdes blandt de absolut største virksomheder
Du kommer til at drive et globalt set-up inden for dit brancheområde. Det betyder, at du koordinerer, sælger og implementer komplekse løsninger i tæt samarbejde med partnere til virksomheder, der står med et særligt stort potentiale inden for logistikoptimering eller OEM-salg.

Kunderne efterspørger assistance og rådgivning, og det er din fornemmeste opgave at kvalificere initiativerne og udbrede effektiviseringsløsningerne på tværs af både kunder, landegrænser og industrier. Kort sagt, skal du oparbejde et stærkt og gennemarbejdet grundlag for markant mersalg af robotter. Derudover er nogle af nøgleopgaverne, at:

  • Identificere, udvælge og skabe kontakt til eksisterende og nye accounts med et særligt stort potentiale
  • Designe og udarbejde langsigtede samarbejdsaftaler med Globale Accounts med henblik på inddragelse og overlevering til de lokale systemintegratorer
  • Bidrage til produkternes øgede udbredelse igennem opbygning af bl.a. effektive kunderelationer og dokumentering af resultater

International erfaring med rådgivning og salg
Du har måske en uddannelse på kandidatniveau, men det er langt vigtigere, at du har bevist, at du kan omsætte forretningsmuligheder til øget salg og kan begå dig på øverste beslutningsniveau i højt professionaliserede virksomheder. Du taler og skriver flydende engelsk, og meget gerne endnu et fremmedsprog. Der er helt naturligt en del rejseaktivitet forbundet med dette job, og derfor skal du regne med ca. 70-80 rejsedage om året. Du er en stærk stakeholder manager og har stor international erfaring med rådgivning og salg af produkter eller serviceydelser til globale accounts inden for electronics eller OEM. Du kommunikerer klart og tydeligt, og formår på den måde at formidle dine budskaber på overbevisende facon.

Stillingen giver uanede muligheder for faglig og personlig udvikling i et entreprenant og vækstorienteret miljø.


Hvis du har spørgsmål til stillingen, er du velkommen til at kontakte Research Consultant Tanja Staniok på 2940 5130.

Bemærk, at vi blot har behov for dit CV, når du søger stillingen. Din henvendelse behandles fortroligt og videregives ikke uden din accept.

_____________________________________________________________________________________________________________________________

2 Global Account Directors - Electronics & OEM

Market development and sales of MiR robots to some of the world's largest companies

Can you advise the largest global companies on the use of collaborative robots to manage and optimize their internal logistics? Or do you have experience selling your product to OEMs and at the same time possess unique capabilities to create world-class relationships and sales? Then, this could be a very attractive opportunity for you to become a significant participant in a successful business.

As front-runner for an entire industry you move among the absolute largest companies
You will run a global set-up within your field of industry. This means that you coordinate, sell and implement complex solutions in close collaboration with partners for companies that have a particularly high potential in logistics optimization or OEM sales.

Customers are demanding assistance and advice, and it is your most important task to qualify the initiatives and to extend the efficiency solutions across customers, borders and industries. In short, you need to build up a strong and well-grounded basis for significant additional sales of robots. In addition, some of your key tasks are to:

  • Identify, select and connect with existing and new accounts with a particularly high potential
  • Design and draw up long-term collaboration agreements with Global Accounts for involvement and handover to local system integrators
  • Contribute to the increased penetration of products through the building of, among other things, efficient customer relationships and documentation of results

International experience with sales and counselling
You may have a Master-level education, but it is far more important that you have proven that you can translate business opportunities into increased sales and can move in elevated circles among top decision-makers in highly professionalized companies. You have proficiency in English, and preferably another foreign language. There is, of course, quite a bit of travel activity associated with this job, and you should count on approx. 70-80 days of travel per year. You are a strong stakeholder manager and have extensive international experience in advising and selling products or services to global accounts within electronics or OEM. You communicate clearly, and thus manage to convey your messages in a convincing way.

The position provides endless opportunities for professional and personal development in an entrepreneurial and growth-oriented environment.

If you have questions for the position, please call Research Consultant Tanja Staniok at 2940 5130.

Please note that we only need your CV when you apply for the position.

Log ind eller opret bruger for at søge stillingen